Riksantikvarens rapport om Kjeller flyplass.


I forbindelse med at jeg skrev om årets utgave av Flydagen på Kjeller (del [1], [2] og [3]) nevnte jeg at arbeidet med å få til en permanent fredning av flyplassen, som ble etablert i september 1912, er underveis.

I den forbindelse kan det kanskje være interessant å dele Riksantivarens rapport.

Du finner den i PDF-format her: aeronorge.no/res/2018/Riksantikvaren/0_1711383.pdf

Kjeller flyplass utgjør et meget verdifullt kulturmiljø. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første forsøkene, og gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet. Kjeller flyplass er med sin kontinuerlige drift og høye alder en av verdens eldste flyplasser (College Park Airport fra 1909 er verdens eldste operative flyplass). Kulturminneverdiene blir forhøyet gjennom Kjellers fortid som utdanningssted for flygere, teknisk personell, produksjon av fly ved flyfabrikken, både på lisenser og etter eget design, operativ base for Hærens flyvåpen, samt en rik krigshistorie som bombemål for allierte og aksemakter. Samtidig som driften ved Kjeller flyplass har tilknytning til omkringliggende institusjoner. Det meste av bygningsmassen ved Kjeller er robuste formålsbygg som fremstår i god stand og med mulighet for alternativ bruk uten at verneverdien svekkes.

Dessverre har de primært sett på bygningsmassen, men det positive er at det ønskes å bevare bygg på begge sider av dagens flystripe.

Selve stripen er bygget på fyllmasses, som på grunn av alderen kan være av arkeologisk interesse.

Det ble dumpet materiell her både før og etter krigen. Som rapporten skriver:

Ved Kjeller flyplass finnes det mye i grunnen som vi, per dags dato, ikke har oversikt over, men vi
kjenner til noe. Terrenget ved Kjeller er hevet med søppel fra Kristiania. Fratidligere funn vet vi at det finnes rester både fra norsk, men ogsåtysk og alliert virksomhet. Tidligere funn omfatter betongbomber som har blitt benyttet i øvelse, tyske motorer, arkivmateriell fra flyfabrikken og
rester etter detonerte bomber. Vi vet at det i 1940 ble begravet
en «Hauk», Kjeller FF.7 Hauk var en norskprodusert lisenskopi av Hannover CL.V (min anmerk.), utenfor dagens malerverksted og vi vet at flere skrog ble kassert, men kan ikke si noen om hvordan det har skjedd. Hva som ble gjort med rester etter den allierte bombingen er ikke sikker og skjebnen til tysk materiell som ble destruert av britene etter krigen ved Kjeller kjennes heller ikke. Det vi vet er imidlertid at det ved Kjeller har vært tilført masser, slik at vi kan anta at mye er blitt dumpet fremfor å bli destruert eller fjernet til andre steder.

Med andre ord vil det forhåpentligvis bli svært kostbart og tidkrevende å kunne fristille disse arealene til boligformål.

Det skulle være nok av områder man kan bygge boliger andre steder (hvem vil vel egentlig bo i Lillestrøm?), så vi får krysse fingrene for at Kjeller flyplass kan vernes permanent, med en så lang flystripe at Kjelelr også i fremtiden kan ha et livlig miljø for veteran- og sportsfly.

Bilde:
«Fra den militære flypladsen ved Lillestrømmen» Severin Worm-Pettersen/Norges Tekniske Museum / CC BY 4.0
«Hannover CL.V» SDASM Archives / Public Domain